Bình Trang Trí Thố An Trụ

Kích Thước: Cao 12.5cm – đường kính 12.5cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Danh mục: